Fejléc
Árnyék
 
TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület (múzeumpedagógia)
Elválasztás

TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület
Az egyesület állandó kínálata intézményünkben:

Színek, formák, hangok - komplex foglalkozás
A képességfejlesztő foglalkozást óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk. Egy vidám képtári séta alkalmával a gyermekek belepillanthatnak Deák Dénes gyűjteményébe, a képek és szobrok különleges világába. Körbejárva a képtár zegzugos termeit, feltárul előttük a színek és formák gazdagsága, amelyet a program második felében megpróbálunk a zene nyelvére lefordítani, mintegy bizonyítva azt, hogy zenével is kifejezhető az a hangulat, amit festékkel, ecsettel és ceruzával megteremtünk.

Legyél te is szobrász! - kreatív foglalkozás
Játsszuk azt, hogy szobrok vagyunk! A Városi Képtár - Deák Gyűjtemény pincehelyiségében megbújó, figyelemreméltó szobrászati és érmegyűjtemény kiváló terepet nyújt drámajátékok egész sorához. A különféle anyagba rögzített mozdulatok, arcvonások megfigyelésével és eljátszásával megismerkedhetünk a szavak nélküli beszéd - a testbeszéd - titkaival. Kipróbáljuk, milyen lehet egy grimaszoló, terrakotta fejnek vagy komor bronzportrénak lenni; de néhány perc erejéig lehetünk spiccelő bronzláb vagy akár egy libbenő fémszoknya is. Ajánljuk ezt az interaktív foglalkozást óvodások, illetve az általános iskola alsóbb osztályaiban tanulók számára.

A csendélet - kreatív foglalkozás
Mi az a csendélet? Miért olyan kedvelt témája ez a művészeknek évszázadok óta? A 6-14 év közötti korosztálynak ajánlott tematikus foglalkozás során a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény gazdag törzsanyagából válogatott szemléletes példákon keresztül mutatjuk meg mindazt, ami a csendéletről tudható. Játékos feladatok útján ismerkedhetnek meg a gyerekek a különböző stílusban, eszközökkel készült csendéletekkel. A program első részében a vizualitás, a beszélgetés, a második részében pedig a kreativitás jut fontos szerephez. A foglalkozásokat korosztályhoz igazítjuk.

A portré - kreatív foglalkozás
Arckép, önarckép, képmás - másképpen - portré. Színek, formák, stílusok, gesztusok. A Deák Gyűjtemény kiváló anyaga segít felfedezni eme közkedvelt művészeti téma sokfajta megközelítését. 6-14 éves korig ajánljuk ezt a foglalkozást, mely során a résztvevők maguk is alkotnak, kísérleteznek majd, saját fantáziájuk és kreativitásuk segítségével.

"Pincér, legyen szíves, hozzon tintát!" - rendhagyó tanóra
A XIX - XX. század fordulójának kulturális élete - irodalmi és művészeti élet a korabeli kávéházakban. Egy kávéillatú, színekkel, formákkal és hangokkal zsúfolt óra a képtárban - akárha tükrös, stukkós kávéházban ülnénk. A boldog békeidőket idéző, vibráló, termékeny szellemi műhelyek egyikében, ahol Kosztolányi akár tintát is rendelhetett, ahol Karinthynak törzsasztala és "papírhitele" is lehetett, ahol irodalom és képzőművészet akár egymás térdére is csaphatott. S hogy mihez kezd egymással képzőművészet és irodalom? Kiderül a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény interaktív, komplex óráján, melyet 12-18 éves fiataloknak ajánlunk, akár az iskolai irodalom-, társadalomismeret vagy művészettörténet óra keretében.
Alapszabály
TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület
(részlet)
1. Általános rendelkezések
Az Egyesület neve: TEREMBURA - Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület (a továbbiakban Egyesület)
Az Egyesület rövidített neve: TEREMBURA Kulturális Egyesület
Az Egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola 10.
Honlap: www.terembura.hu
Az egyesület alapításának éve: 2006
Az Egyesület működési területe : Magyarország közigazgatási területe
Az Egyesület önálló jogi személy.
2. Az Egyesület céljai:
2.1. A magyar múzeumok által őrzött és megjelenített kultúra megismertetésével, bemutatásával közelebb hozni a gyermekekhez az elmúlt korok kultúráját és a mai kortárs kultúrát, amelynek megismerése fontos szerepet játszik abban, hogy az ifjú látogatók fogékonnyá, nyitottá váljanak az új, számukra esetleg ismeretlen dolgok iránt. Keressék és felismerjék a kultúra minden területén megjelenő értékeket; alternatívákat ismerő és kereső emberekké váljanak gyermekkori élményeik hatására. Olyan emberekké, akik aktívan részt vesznek majd környezetük, városuk kulturális életében.
2.2. Pedagógiánk alapelveit, célját híven tükrözi Szabados Árpád, a GYIK Műhely alapítójának megfogalmazása: "Az átlagos képességű gyerekek számára létrehozott komplex, kreatív szemléletű műhelymunka a vizuális tevékenységi formákon keresztül éreztesse meg az alkotó, nem feltétlenül művészi-tevékenység motivációit úgy, hogy ez a rendszeres és folyamatos oktató-nevelő munka során egész életre szóló élményt nyújtson, segítve a harmonikus felnőtt személyiség kialakulását. Tudatosítani szeretnénk, hogy a képzőművészeti látás a valósághoz való viszonyunk tisztázására alkalmas eszköz, az önismeret, az egyéni és társadalmi önértékelő folyamatok minőségileg magasabb szintű formáihoz vezet el. A művészet nem csodálnivaló, megközelíthetetlen valami, hanem saját problémáinkra választ adó nyelv, ha élünk az eszközeivel."
2.3. A múzeumi szakemberek és pedagógusok által közösen jól átgondolt és kidolgozott együttműködési rendszer kialakítása, amelyben az iskolai kereslet és a múzeumi kínálat a legmegfelelőbb módon tud összekapcsolódni, a gyermekek, a múzeum, a város, a régió kulturális élete érdekében.
2.4. Együttműködés és munkakapcsolat kiépítése magyar múzeumokkal, a magyar múzeumpedagógia reprezentáns irányzataival és a gyermekek számára kultúrát közvetítő civil szervezetekkel.
2.5. A múzeumpedagógusok, a muzeológusok, a közművelődési szakemberek valamint a közönség (közoktatáson belüli és azon kívüli érdeklődők) között a kommunikáció kialakítása, beindítása, gyakorlati működtetése.
2.6. A magyar múzeumpedagógiai módszertani és elméleti kutatásokban való aktív részvétel, továbbá ezen eredmények publikálása a nagyközönség számára.
2.7. A gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosított, szakember által vezetett, kifejezetten a számukra kifejlesztett programokkal, kiadványokkal, műhelymunkával.
2.8. A foglalkozások során, az ismeretterjesztésen túl, a személyiségfejlesztés, a gondolkodás fejlesztése, illetve a közösségbe való beilleszkedés képességének fejlesztése és kis létszámú csoportokban.
2.9. A múzeumlátogatóvá nevelés keretében az európai múzeumlátogatási kultúra adaptálása, korai életkorban felkészítés a kultúrabefogadás Európai Unióban meggyökeresedett formáira.
2.10. Célunk, a "múzeumi világ" bemutatása mellett, hogy a gyermekekkel megismertessük saját és a világ népeinek társadalmi és kulturális problémáit, illetve szokásait; ennek érdekében tervezzük egy olyan kulturális központ létrehozását, amely lehetővé tenné makro- és mikrokörnyezetünk bemutatását - egy úgynevezett "gyermekmúzeum" létrehozásával - ahol a hétköznapi problémák leképezése és bemutatása által az odalátogató gyermekek megoldásokra, alternatívákra lelhetnének a társadalmi és kulturális szocializációjuk során felmerülő problémákra.
2.11. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:
2.11.1. Az országban működő múzeumok, muzeális jellegű intézmények múzeumpedagógiai, múzeumkommunikációs munkájának segítése, szervezése; foglalkozások, foglalkozássorozatok, feladatlapok, családi füzetek, népszerűsítő kiadványok kidolgozása és megvalósítása magas színvonalon, és minőségben.
2.11.2. A művelődésszervezői és múzeumi PR (közönségkapcsolat tartás) tevékenység folytatása, intézmény vagy civil személy felkérésére.
2.11.3. Korosztályoknak megfelelő tárlatvezetések tartása a múzeumok állandó és időszaki kiállításain.
2.11.4. Idegenvezetés és városbemutatás a gyermekek befogadási szintjeinek figyelembevételével, saját módszertannal.
2.11.5. Turisztikai programok kidolgozása és gyakorlati megvalósítása múzeumkommunikációs, múzeumpedagógiai módszerekkel, eszközökkel.
2.11.6. Kulturális rendezvények (szakkörök, táborok, találkozók, konferenciák, beszélgető estek, versenyek stb.) szervezése és lebonyolítása.
2.11.7. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az Egyesület céljait támogató szervezeteknek, személyeknek.
2.11.8. A múzeumokkal való közös munka keretén belül kiállítások látogatása; valamint a múzeumok gyűjtőmunkájának ismertetése, velük való közös munka.
2.11.9. Tudományos kutató- és ismeretterjesztő tevékenységek.
2.11.10. A tagok más szervezetek által szervezett, rendezett turisztikai, muzeológiai, múzeumpedagógiai rendezvényeken, továbbképzéseken való részvételének biztosítása.
2.11.11. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó intézményekkel kapcsolat kialakítása, a számukra kidolgozott programok létrehozása és lebonyolítása.
2.11.12. Az Európai Unióval kapcsolatos népszerűsítő-kulturális rendezvényeken az európai és magyar múzeumok kapcsolódási pontjainak bemutatása, múzeumpedagógiai módszerünkkel, játékok segítségével a közös európai örökség összetartó erejének kiemelése.
2.11.13. Az Egyesület népszerűsítése (promótálására), működésének hivatalos fórumaként internetes weboldal létrehozása és fenntartása.
2.12. Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a következőkért dolgozik:
2.12.1. Tudományos tevékenység, kutatás, (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 3. pont)
2.12.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 4. pont)
2.12.3. Kulturális tevékenység, (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 5. pont)
2.12.4. Kulturális örökség megóvása, ( 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 6. pont)
2.12.5. Műemlékvédelem, (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 7. pont)
2.12.6. Környezetvédelem - gyermekek környezettudatos nevelése (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 9. pont)
2.12.7. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,(1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 10. pont)
2.12.8. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 11. pont)
2.12.9. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,(1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 13. pont)
2.12.10. Rehabilitációs foglalkoztatás, (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 1. pont)
2.13. Az Egyesület
2.13.1. nyitott, nem csupán a tagság, hanem szolgáltatásait tekintve is minden természetes személy és szervezet számára,
2.13.2. működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, azonban az Egyesület kérheti ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését. A közhasznú szolgáltatás nyújtásáról az Igénylő által benyújtott pályázat alapján a Vezetőség dönt. Az Egyesület működéséről és szolgáltatásairól az Egyesület honlapjáról bárki értesülhet és információhoz juthat. A közleményben fel kell tüntetni a szolgáltatás igénybevételi helyét, idejét, valamint az esetlegesen felmerülő költségeket és díjakat. Az Egyesület beszámolóit szintén ez úton hozza nyilvánosságra.
2.13.3. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
2.13.4. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja,
2.13.5. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői-, valamint megyei-, fővárosi- és helyi választásokon jelöltet nem állít.
3. Az Egyesület jogállása
3.1. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek megfelelően működő jogi személy, amely a Közgyűlés által jóváhagyott Alapszabály rendelkezései szerint működik.
3.2. Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott és nem is fogad el, képviselőjelöltet nem állított, és nem is támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3.3. Az Egyesület jogállása közhasznú.AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish